Puzzle 3 ***

(Kaiser Karl VI. - Vater von Maria Theresia)