Puzzle 3 *

(Kaiser Karl VI. - Vater von Maria Theresia)